ทีมติวเตอร์ NISIT TUTOR เรียนตัวต่อตัว

อาจารย์ประจำ NISIT TUTOR

ครูพี่หนึ่ง วีรพล
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี และ โท วิศวะ จุฬา ฯ ( สาขาอุตสาหการ) ประวัติการสอน ติวทั่วโลกผ่านสื่อ www.nisittutor-online.com สอนผ่านสื่อเคเบิลทั่วประเทศภายในเค…

Read More
ครูพี่ณัฐ
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะ จุฬาฯ (สาขา อุตสาหการ ) ประวัติการสอน อาจารย์สถาบันกวดวิชาหลายแห่งประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น …

Read More
ครูพี่หนุ่ย ปองพล
ผู้ดูแลหลักสูตร

ผู้ดูแลหลักสูตร ระดับการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต และ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
ครูพี่เดียร์
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิต ม.ต้น ม.ปลาย และติวสอบ CU – AAT / SAT Math  / PAT 1 ให้น…

Read More
ครูพี่แนน
ฟิสิกส์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟิสิกส์  ม. ปลาย - ข้อสอบเข้ามหา…

Read More
ครูพี่ชัย
คณิตศาสตร์ / ฟิสิกส์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติว คณิตศาสตร์ และ ฟิ…

Read More
พี่พลอย
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา จุฬาลงก…

Read More

ทีมติวเตอร์ NISIT TUTOR

พี่พลอย
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวคณิตศาสตร์   ทุกระดับชั้น - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย

Read More
พี่แตมป์
วิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท Faculty of Agriculture, Department of Applied Biological chemis…

Read More
พี่ฟ้า
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติว คณิตศาสตร์  ประถม - ม.ต้น

Read More
พี่ใหม่
วิทยาศาสตร์ / เคมี

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท การศึกษา(ครุศาสตร์) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติว วิทยาศาสตร์  ประ…

Read More
พี่โบว์
ฟิสิกส์

การศึกษา  ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติว ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
เมษ์ นิสิตติวเตอร์
พี่เมษ์
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / เคมี

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ - เคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวคณิตศาสตร์ , เคมี , ฟิสิกส์ / ม.ปลาย ติวคณิตศาสตร์  ประถม - ม.ต้น วิทยาศาส…

Read More
ป้อง นิสิตติวเตอร์
พี่ป้อง
วิทยาศาสตร์ / เคมี

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์  เคมี ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอินทรีย์ ติววิทยาศาสตร์ ป…

Read More
พี่เบลล์
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ติวคณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น

Read More
พี่อาย
ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน – โทภาษาอังกฤษ ติวภาษาอังกฤษ  ทุกระดับชั้น ติวภาษาจีนเบื้องต้น , PAT 7 ภาษาจีน &nbs…

Read More
พี่ทอย
ภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น

 การศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ติวภาษาอังกฤษ  ม.ต้น ติวภาษาอังกฤษ  - ภาษาญี่ปุ่น  ม.ปลาย     &nbs…

Read More
พี่กี้
ภาษาอังกฤษ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวภาษาอังกฤษ  ทุกระดับชั้น - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย      

Read More
พี่เกศ
วิทยาศาสตร์ / เคมี / ชีววิทยา

การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ – จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติววิชา เคมี , ชีววิทยา

Read More
พี่ณัฏฐ์
คณิตศาสตร์

การศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ – สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ติววิชา: คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
พี่อุ๋ม

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ – สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติว…

Read More
พี่โอปอล
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ติววิชา คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทั้งภาคไทย และ นานาชาติ

Read More
พี่ยูมิโกะ
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ - เคมีวิศวกรรม ติววิชา คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

Read More
พี่แก็ป
ฟิสิกส์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า ติววิชา ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
พี่หยก
ฟิสิกส์ / คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวฟิสิกส์ ม.ปลาย ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

Read More
พี่แซน
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวคณิตศาสตร์ ประถม - ม.ปลาย

Read More
พี่แจม
ฟิสิกส์ / คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - โยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาที่สอน - คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ / ม.ปลาย

Read More
พี่ติว
ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาที่สอน - ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย ทุกระดับชั้น

Read More
พี่ดิว
คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ

การศึกษา ปริญญาตรี , โท  คณะสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาที่สอน – คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ ประถม - ม.ต้น

Read More
พี่ตอย
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี - เอก คณะวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาที่สอน - คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
พี่มิ้น
คณิตศาสตร์

การศึกษา นิสิต คณะครุศาสตร์ - สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาที่สอน - คณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น

Read More
พี่แบม
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาที่สอน – คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

Read More
พี่ณัฐ
เคมี

การศึกษา ปริญญาตรี , โท คณะวิทยาศาสตร์ – เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาที่สอน – เคมี

Read More
พี่เคี้ยง
เคมี

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาที่สอน – เคมี ม.ปลาย

Read More
พี่ฟิล์ม
วิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – พันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาที่…

Read More
พี่จ๊ะจ๋า
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาที่สอน – คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

Read More
พี่ผักบุ้ง
วิทยาศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ – เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาที่สอน – วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.…

Read More
พี่อีฟ
วิทยาศาสตร์ / เคมี

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ – พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร…

Read More
พี่อ้อม
วิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ – พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก คณะวิทยาศาส…

Read More
ให้คำปรึกษาฟรี