ทีมติวเตอร์ NISIT TUTOR เรียนตัวต่อตัว

อาจารย์ประจำ NISIT TUTOR

วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
ครูพี่หนึ่ง

การศึกษา  ปริญญาตรี และ โท วิศวะ จุฬา ฯ ( สาขาอุตสาหการ) ประวัติการสอน ติวทั่วโลกผ่านสื่อ www.nisittutor-online.com สอนผ่านสื่อเคเบิลทั่วประเทศภายในเค…

Read More
ณัฐ ขันแก้ว
ครูพี่ณัฐ

การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะ จุฬาฯ (สาขา อุตสาหการ ) ประวัติการสอน อาจารย์สถาบันกวดวิชาหลายแห่งประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น …

Read More
ปองพล ปัญญาวิสุทธิกุล
ครูพี่หนุ่ย

ผู้ดูแลหลักสูตร ระดับการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต และ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
ณัฐพร ไข่มุก
ครูพี่มุก

ระดับการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, MA (Anthropology of Media) Saas, University of Lond…

Read More
อัจฉริยา เทียนศิริ
ครูพี่เดียร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และ ปริญญาโท บัญชี  สถิติ  และการประกันภัย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิต ม.ต้น ม.ป…

Read More
วิชญา ธรรมสิงห์
ครูพี่แนน

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน สอนฟิสิกส์ หลักสูต…

Read More
กฤตย์ชัย ทัตภูสินวัฒน์
ครูพี่ชัย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย …

Read More
ชยากร รัตนมนูณพร
ครูพี่เอ็ดดี้

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม,โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรง…

Read More

พี่ๆ ติวเตอร์ NISIT TUTOR

วิภาพร ใจเกื้อ
ครูพี่วิ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา และ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการสอน ติววิทยาศ…

Read More
เวธิต พจน์ทวีเกียรติ

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัติการสอน สอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย ให้โรงเ…

Read More
ชมพูนุท บัวเงิน

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนชั้นนำ เช่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรง…

Read More
ภนัสนันท์ อยู่พิทักษ์สกุล
ครูพี่พลอย

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ หลักสูตรปกติ และอินเตอร์ ให้น้องๆ ระดับประถม ม.ต้น แล…

Read More
ฉัตรกาญจน์ กาญจนรัตน์
ครูพี่แพรว

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  สาขาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์  ให้น้องๆ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตีย…

Read More
เอกสุวัชร์ ยอดอุดมนิพัทธ์
ครูพี่เปรม

การศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวฟิสิกส์ ม.ปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, โร…

Read More
อภิรติ สุขประสิทธิ์ชัย
ครูพี่แตมป์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประวัติการสอน ติววิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้น้องๆ โรงเรียนสาธิตจุฬา, โรงเรียนศ…

Read More
ณัฎฐนิฏา เทพพันธุ์กุลงาม
ครูพี่นิ้ง

การศึกษา  ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติววิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้น้องๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระด…

Read More
ฑิฆัมพร เอกยะติ
ครูพี่ฟ้า

การศึกษา  คณะเศรษฐศาสตร์ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการสอน ติว คณิตศาสตร์  ประถม ให้น้องๆ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ ติว คณิตศาสตร์  ม.ต้น …

Read More
ชฎาวรรณ สุขัมศรี
ครูพี่ใหม่

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท การศึกษา(ครุศาสตร์) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประวัติการสอน ติว เค…

Read More
พัชรณัฐ ตองนิลพันธ์
ครูพี่นัท

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี – สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติว คณิตศาสตร์ ม.ต้น ให้น้องๆ โรงเรียนสาธิตจุฬา , โรงเร…

Read More
ณัฐกานต์ ธนปรีชานันท์
ครูพี่โบว์

การศึกษา  ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการสอน ติว คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ให้น้องๆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ติว…

Read More
จุไรรัตน์ พรหมพญากุล
ครูพี่หมู

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ – เอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการสอน ติว ภาษาอังกฤษ ประถม - ม.ต้น ให้น้องๆ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โ…

Read More
ณัฐธิดา อู่ทิฆัมพร
ครูพี่ดีดี

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวภาษาอังกฤษ ระดับประถม ที่สถาบันกวดวิชา Learn More ติวภาษาอังกฤ…

Read More
อริย์ธัช ลิ้มศตนันท์
ครูพี่ปุ๊ย

การศึกษา  ปริญญาตรี, ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาเอก สัตวแพทยศาสตร์ – อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติว …

Read More
ชนากานต์ งามเลิศรัศมี
ครูพี่กานต์

การศึกษา ปริญญาตรี ( คณะเศรษฐศาสตร์ การเมือง ) Bachelor degree of Arts College of interdisciplinary studies Thammasat University, Philosophy Politics …

Read More
มาร์ค นิสิตติวเตอร์
วรายุทธ แก่นแก้ว
ครูพี่มาร์ค

การศึกษา ปริญญาตรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์) ติวฟิสิกส์ ม.ต้น โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนบดินเดชาฯ ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย โรงเรียนสาธิตปท…

Read More
เมษ์ นิสิตติวเตอร์
มณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง
ครูพี่เมษ์

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ - เคมี ติวคณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ / ม.ปลาย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ , โรงเรียนสาธิตปทุมว…

Read More
อิ้ง นิสิตติวเตอร์
ณัฐธิดา สุดยัง
ครูพี่อิ้งค์

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์  – จุลชีววิทยา ติว ชีววิทยา  ม.ปลาย  โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร…

Read More
จิงโจ้ นิสิตติวเตอร์
ชาลี ฮำรัตนาพร
ครูพี่จิงโจ้

การศึกษา ปริญญาตรี มหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ อักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย โทภาษาอังกฤษ ติวภาษาไทย  ประถม - ม.ต้น โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม , โรงเรียนส…

Read More
ป้อง นิสิตติวเตอร์
กชกร ศุภบวรสถิตย์
ครูพี่ป้อง

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์  เคมี ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอินทรีย์ ติวคณิตศาสตร์ – …

Read More
ณัฐสินี ด้วงแก้ว
ครูพี่ออย

การศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ติวคณิตศาสตร์  ประถม – ม.ต…

Read More
ธีรวัฒน์ สมบูรณ์ธาดารักษ์
ครูพี่บอย

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  – สถิติ ติวคณิตศาสตร์   ม.ต้น โรงเรียนสาธิตจุฬา  , โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสาธิตประสาน…

Read More
พิมพ์ นิสิตติวเตอร์
พิมพ์ภัทร ชุมแก้ว
ครูพี่พิมพ์

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ อักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย โทภาษาศาสตร์ ติวภาษาไทย / ม.ต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ , โรงเรียนกรุงเทพคริสเต…

Read More
จารุภา นาคะดำรงวุฒิ
ครูพี่เบลล์

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ติวคณิตศาสตร์ ประถม โรงเรียนอัมสัมชัญแผนกประถม , โรงเรียนอํานวยศิลป์ , โรงเ…

Read More
กรองกาญจน์ ทองมาศ
ครูพี่ป๋อมแป๋ม

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์  – เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์  – เทคโนโลยีทางอาหาร ติวคณิตศาสตร์…

Read More
ณัฐชา จันทนพรชัย
ครูพี่ปุ๊กกี้

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์  เอกภาษาจีน ติว ภาษาจีน โรงเรียนเตรียมอุดม   , โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ติว ภาษาอังกฤษ ประถม -   ม…

Read More
ณัฐณิญา กิตติ์ธนานันทน์
ครูพี่อาย

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน – โทภาษาอังกฤษ ติวภาษาอังกฤษ  ม.ต้น / ม.ปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา , โรงเรียนสาธิตปทุมว…

Read More
อรณิชา เอกเจริญไพโรจน์
ครูพี่จูน

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง , โรงเรียนวัดนวลนรดิศ , โรงเรียนระยองวิทยาคม, โรงเร…

Read More
ภัคจิรา ขุนศรี
ครูพี่พลอย

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ติวคณิตศาสตร์  ม.ต้น โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนโยธินบูรณะ EP, โรงเรียนสาธิต ประ…

Read More
ธัญญารัตน์ เจนวิพิชย์
ครูพี่ทอย

 การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ติวภาษาอังกฤษ  ม.ต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , โรงเรียนวัฒนาวิทย…

Read More
ธนากาญจน์ แซ่เจี่ย
ครูพี่จูน

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน ติวภาษาจีน ม.ต้น – ปลาย โรงเรียนศึกษานารี , โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล,โรงเรียนสาธิตป…

Read More
คันธรส จังชัยศิริวัฒนา
ครูพี่กิม

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ – เคมี ติว คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  , โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนราชินี , …

Read More
ขวัญนวล คล้ายแก้ว
ครูพี่บุคกี้

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์ ติวคณิตศาสตร์  / ฟิสิกส์ ม.ต้น โรงเรียนสาธิตจุฬา   , โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรง…

Read More
พิชามญชุ์ วิศรุตดานันท์
ครูพี่พีส

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ ติวภาษาอังกฤษ  , สังคมศึกษาประถม - ม.ต้น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ , โรงเรียนมหรรณพาราม, โรงเรีย…

Read More
กิ่งกาญจน์ พังจุนันท์
ครูพี่กิ่ง

การศึกษา ปริญญาตรี -  ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ติวเคมี  ปี1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติวเคมี ม.ปลาย โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรง…

Read More
อาทิมา ประทีปมงคลชัย
ครูพี่กี้

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ติวภาษาอังกฤษ / ม.ต้น โรงเรียนสวนกุหลาบ , โรงเรียนสาธิตรามคำแหง , โรงเรียนอัสสั…

Read More
อมรรัตน์ อภิโชคชัย
ครูพี่หลิง

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ติวGAT  Eng , CU-TEP , SAT CR Eng  9วิชาสามัญ  โรงเรียนเตรียมอุดม , โรงเรียนสวนกุหลาบ…

Read More
อภิรติ สุขประสิทธิ์ชัย
ครูพี่แตมป์

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา ติววิทยาศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนสาธิตจุฬา , โรงเรียนศึกษานารี , โรงเรียนสาธ…

Read More
เกศกมล
ครูพี่เกศ

การศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ – จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติววิชา: เคมี , ชีววิทยา

Read More
พลฐวัตร
ครูพี่ณัฏฐ์

การศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ – สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ติววิชา: คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
สิริพรรณอร
ครูพี่ปังปอนด์

การศึกษา: คณะครุศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติววิชา: ภาษาอังกฤษ ม.ต้น - ม.ปลาย ทั้งภาคไทย และ นานาชาติ

Read More
วินิตดา
ครูพี่อุ๋ม

การศึกษา: ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ – สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติวว…

Read More
ณัฐชญานนท์
ครูพี่บุ๊ค

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ – ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติววิชา : คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ ม.ปลาย

Read More
บุณฑรีย์

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีการอาหาร (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ…

Read More
ให้คำปรึกษาฟรี