ทีมติวเตอร์ NISIT TUTOR เรียนตัวต่อตัว

อาจารย์ประจำ NISIT TUTOR

ครูพี่หนึ่ง วีรพล
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี และ โท วิศวะ จุฬา ฯ ( สาขาอุตสาหการ) ประวัติการสอน ติวทั่วโลกผ่านสื่อ www.nisittutor-online.com สอนผ่านสื่อเคเบิลทั่วประเทศภายในเค…

Read More
ครูพี่ณัฐ
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะ จุฬาฯ (สาขา อุตสาหการ ) ประวัติการสอน อาจารย์สถาบันกวดวิชาหลายแห่งประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น …

Read More
ครูพี่หนุ่ย ปองพล
ผู้ดูแลหลักสูตร

ผู้ดูแลหลักสูตร ระดับการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต และ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
ครูพี่มุก
ภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, MA (Anthropology of Media) Saas, University of Lond…

Read More
ครูพี่เดียร์
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิต ม.ต้น ม.ปลาย และติวสอบ CU – AAT / SAT Math  / PAT 1 ให้น…

Read More
ครูพี่แนน
ฟิสิกส์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟิสิกส์  ม. ปลาย - ข้อสอบเข้ามหา…

Read More
ครูพี่ชัย
คณิตศาสตร์ / ฟิสิกส์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติว คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ ม.ปลาย -…

Read More
ครูพี่เอ็ดดี้
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติวคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น PAT 1 , Smart I , Cal I , คณิต วิชาสามัญ

Read More

ทีมติวเตอร์ NISIT TUTOR

พี่วิ
วิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา และ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการสอน ติววิทยาศ…

Read More
พี่เว
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัติการสอน สอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย ให้โรงเ…

Read More
พี่ชมพู่
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวคณิตศาสตร์   ทุกระดับชั้น - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Read More
พี่พลอย
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวคณิตศาสตร์   ทุกระดับชั้น - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย

Read More
พี่แตมป์
วิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท Faculty of Agriculture, Department of Applied Biological chemis…

Read More
ครูพี่ดา
ภาษาอังกฤษ

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ Mahidol  Univisity  International  College ติว ภาษาอังกฤษ   ม.ปลาย  - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Read More
พี่นิ้ง
เคมี

การศึกษา  ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติว เคมี ม.ปลาย - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Read More
พี่ฟ้า
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติว คณิตศาสตร์  ประถม - ม.ต้น

Read More
พี่ปราง
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติว คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ประถม - ม.ต้น

Read More
พี่ใหม่
วิทยาศาสตร์ / เคมี

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท การศึกษา(ครุศาสตร์) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติว วิทยาศาสตร์  ประ…

Read More
พี่โบว์
ฟิสิกส์

การศึกษา  ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติว ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
พี่หมู
ภาษาอังกฤษ

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ – เอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติว ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น

Read More
พี่เพ้นท์
คณิตศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  (บัญชี – การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติว คณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น

Read More
พี่ดีดี
ภาษาอังกฤษ

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น

Read More
พี่ปุ๊ย
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

การศึกษา  ปริญญาตรี, ปริญญาโท คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาเอก สัตวแพทยศาสตร์ – อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติว คณิตศาสตร์ …

Read More
พี่กานต์
ภาษาอังกฤษ

การศึกษา ปริญญาตรี ( คณะเศรษฐศาสตร์ การเมือง ) Bachelor degree of Arts College of interdisciplinary studies Thammasat University, Philosophy Politics …

Read More
มาร์ค นิสิตติวเตอร์
พี่มาร์ค
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์ ติวฟิสิกส์ ม.ต้น ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

Read More
เมษ์ นิสิตติวเตอร์
พี่เมษ์
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / เคมี

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ - เคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวคณิตศาสตร์ , เคมี , ฟิสิกส์ / ม.ปลาย ติวคณิตศาสตร์  ประถม - ม.ต้น วิทยาศาส…

Read More
อิ้ง นิสิตติวเตอร์
พี่อิ้ง
วิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  – จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติว ชีววิทยา  ม.ปลาย ติว วิทยาศาสตร์ ประถม - ม.ต้น

Read More
ป้อง นิสิตติวเตอร์
พี่ป้อง
วิทยาศาสตร์ / เคมี

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์  เคมี ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอินทรีย์ ติววิทยาศาสตร์ ป…

Read More
พี่ออย

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ติวคณิตศาสตร์  ประถม – …

Read More
พี่บอย
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  – สถิติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติวคณิตศาสตร์   ทุกระดับชั้น - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย        

Read More
พิมพ์ นิสิตติวเตอร์
พี่พิมพ์
ภาษาไทย

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะ อักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย โทภาษาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวภาษาไทย ทุกระดับชั้น

Read More
พี่เบลล์
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ติวคณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น

Read More
พี่อาย
ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน – โทภาษาอังกฤษ ติวภาษาอังกฤษ  ทุกระดับชั้น ติวภาษาจีนเบื้องต้น , PAT 7 ภาษาจีน &nbs…

Read More
พี่จูน
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี  คณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย    

Read More
พี่ทอย
ภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น

 การศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ติวภาษาอังกฤษ  ม.ต้น ติวภาษาอังกฤษ  - ภาษาญี่ปุ่น  ม.ปลาย     &nbs…

Read More
พี่พีส
ภาษาอังกฤษ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ติว สังคมศึกษาประถม - ม.ต้น        

Read More
พี่กิ่ง
วิทยาศาสตร์ / เคมี

การศึกษา ปริญญาตรี -  ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติววิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น ติวเคมี ม.ปลาย

Read More
พี่กี้
ภาษาอังกฤษ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวภาษาอังกฤษ  ทุกระดับชั้น - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย      

Read More
พี่หลิง
ภาษาอังกฤษ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติว ภาษาอังกฤษ ม.ต้น , ม.ปลาย - ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย         …

Read More
พี่พลอย
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และว…

Read More
พี่เกศ
วิทยาศาสตร์ / เคมี / ชีววิทยา

การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ – จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติววิชา เคมี , ชีววิทยา

Read More
พี่ณัฏฐ์
คณิตศาสตร์

การศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ – สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ติววิชา: คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
พี่ปังปอนด์
ภาษาอังกฤษ

การศึกษา : คณะครุศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติววิชา : ภาษาอังกฤษ ม.ต้น - ม.ปลาย ทั้งภาคไทย และ นานาชาติ

Read More
พี่อุ๋ม
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ – สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติว…

Read More
พี่พิกกี้
วิทยาศาสตร์ / เคมี / ชีววิทยา

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีการอาหาร (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ…

Read More
พี่โอปอล
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ติววิชา คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทั้งภาคไทย และ นานาชาติ

Read More
พี่เปิ้ล
ฟิสิกส์

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ - เคมีวิศวกรรม ติววิชา ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
พี่ยูมิโกะ
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ - เคมีวิศวกรรม ติววิชา คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

Read More
พี่ฝ้าย
ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน – โทภาษาอังกฤษ ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) ติววิชา  ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ทั้งภาคไทย …

Read More
พี่แก็ป

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า ติววิชา ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
พี่หยก
ฟิสิกส์ / คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวฟิสิกส์ ม.ปลาย ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

Read More
พี่แซน
คณิตศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวคณิตศาสตร์ ประถม - ม.ปลาย

Read More
ให้คำปรึกษาฟรี