ทีมติวเตอร์ NISIT TUTOR เรียนตัวต่อตัว

อาจารย์ประจำ NISIT TUTOR

วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
ครูพี่หนึ่ง

การศึกษา  ปริญญาตรี และ โท วิศวะ จุฬา ฯ ( สาขาอุตสาหการ) ประวัติการสอน ติวทั่วโลกผ่านสื่อ www.nisittutor-online.com สอนผ่านสื่อเคเบิลทั่วประเทศภายในเค…

Read More
ณัฐ ขันแก้ว
ครูพี่ณัฐ

การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะ จุฬาฯ (สาขา อุตสาหการ ) ประวัติการสอน อาจารย์สถาบันกวดวิชาหลายแห่งประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี หลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น …

Read More
ปองพล ปัญญาวิสุทธิกุล
ครูพี่หนุ่ย

ผู้ดูแลหลักสูตร ระดับการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต และ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
ณัฐพร ไข่มุก
ครูพี่มุก

ระดับการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, MA (Anthropology of Media) Saas, University of Lond…

Read More
อัจฉริยา เทียนศิริ
ครูพี่เดียร์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และ ปริญญาโท บัญชี  สถิติ  และการประกันภัย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิต ม.ต้น ม.ป…

Read More
วิชญา ธรรมสิงห์
ครูพี่แนน

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน สอนฟิสิกส์ หลักสูต…

Read More
กฤตย์ชัย ทัตภูสินวัฒน์
ครูพี่ชัย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย …

Read More
ชยากร รัตนมนูณพร
ครูพี่เอ็ดดี้

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม,โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรง…

Read More

ทีมติวเตอร์ NISIT TUTOR

วิภาพร
พี่วิ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา และ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการสอน ติววิทยาศ…

Read More
เวธิต
พี่เว

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัติการสอน สอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย ให้โรงเ…

Read More
ชมพูนุท
พี่ชมพู่

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนชั้นนำ เช่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรง…

Read More
ภนัสนันท์
พี่พลอย

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ หลักสูตรปกติ และอินเตอร์ ให้น้องๆ ระดับประถม ม.ต้น แล…

Read More
ฉัตรกาญจน์
พี่แพรว

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  สาขาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์  ให้น้องๆ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตีย…

Read More
เอกสุวัชร์
พี่เปรม

การศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวฟิสิกส์ ม.ปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, โร…

Read More
อภิรติ
พี่แตมป์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท Faculty of Agriculture, Department of Applied Biological chemis…

Read More
ณัฎฐนิฏา
พี่นิ้ง

การศึกษา  ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติววิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้น้องๆ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระด…

Read More
ฑิฆัมพร
พี่ฟ้า

การศึกษา  คณะเศรษฐศาสตร์ เอกการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการสอน ติว คณิตศาสตร์  ประถม ให้น้องๆ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ ติว คณิตศาสตร์  ม.ต้น …

Read More
ชฎาวรรณ
พี่ใหม่

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท การศึกษา(ครุศาสตร์) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประวัติการสอน ติว เค…

Read More
พัชรณัฐ
พี่นัท

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี – สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติว คณิตศาสตร์ ม.ต้น ให้น้องๆ โรงเรียนสาธิตจุฬา , โรงเร…

Read More
ณัฐกานต์
พี่โบว์

การศึกษา  ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการสอน ติว คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ให้น้องๆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ติว…

Read More
จุไรรัตน์
พี่หมู

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ – เอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการสอน ติว ภาษาอังกฤษ ประถม - ม.ต้น ให้น้องๆ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โ…

Read More
ณัฐธิดา
พี่ดีดี

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติวภาษาอังกฤษ ระดับประถม ที่สถาบันกวดวิชา Learn More ติวภาษาอังกฤ…

Read More
อริย์ธัช
พี่ปุ๊ย

การศึกษา  ปริญญาตรี, ปริญญาโท สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาเอก สัตวแพทยศาสตร์ – อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการสอน ติว …

Read More
ชนากานต์
พี่กานต์

การศึกษา ปริญญาตรี ( คณะเศรษฐศาสตร์ การเมือง ) Bachelor degree of Arts College of interdisciplinary studies Thammasat University, Philosophy Politics …

Read More
มาร์ค นิสิตติวเตอร์
วรายุทธ
พี่มาร์ค

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์ ติวฟิสิกส์ ม.ต้น โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน, โรงเรียนบดินเดชาฯ ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย โรงเรียนสาธ…

Read More
เมษ์ นิสิตติวเตอร์
มณีรัตน์
พี่เมษ์

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ - เคมี ติวคณิตศาสตร์ , เคมี , ฟิสิกส์ / ม.ปลาย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ , โรงเรียนสาธ…

Read More
อิ้ง นิสิตติวเตอร์
ณัฐธิดา
พี่อิ้ง

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์  – จุลชีววิทยา ติว ชีววิทยา  ม.ปลาย  โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร…

Read More
ป้อง นิสิตติวเตอร์
กชกร
พี่ป้อง

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์  เคมี ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอินทรีย์ ติวคณิตศาสตร์ – …

Read More
ธีรวัฒน์
พี่บอย

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  – สถิติ ติวคณิตศาสตร์   ม.ต้น โรงเรียนสาธิตจุฬา  , โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสาธิตประสาน…

Read More
พิมพ์ นิสิตติวเตอร์
พิมพ์ภัทร

การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ อักษรศาสตร์ เอกภาษาไทย โทภาษาศาสตร์ ติวภาษาไทย / ม.ต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ , โรงเรียนกรุงเทพคริสเต…

Read More
จารุภา
พี่เบลล์

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ติวคณิตศาสตร์ ประถม โรงเรียนอัมสัมชัญแผนกประถม , โรงเรียนอํานวยศิลป์ , โรงเ…

Read More
กรองกาญจน์
พี่ป๋อมแป๋ม

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์  – เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์  – เทคโนโลยีทางอาหาร ติวคณิตศาสตร์…

Read More
ณัฐชา
พี่ปุ๊กกี้

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์  เอกภาษาจีน ติว ภาษาจีน โรงเรียนเตรียมอุดม   , โรงเรียนสาธิตปทุมวัน ติว ภาษาอังกฤษ ประถม -   ม…

Read More
ณัฐณิญา
พี่อาย

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน – โทภาษาอังกฤษ ติวภาษาอังกฤษ  ม.ต้น / ม.ปลาย : โรงเรียนสตรีวิทยา , โรงเรียนสาธิตปทุ…

Read More
อรณิชา
พี่จูน

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง , โรงเรียนวัดนวลนรดิศ , โรงเรียนระยองวิทยาคม, โรงเร…

Read More
ภัคจิรา
พี่พลอย

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ติวคณิตศาสตร์  ม.ต้น โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรงเรียนโยธินบูรณะ EP, โรงเรียนสาธิต ประ…

Read More
ธัญญารัตน์
พี่ทอย

 การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ติวภาษาอังกฤษ  ม.ต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , โรงเรียนวัฒนาวิทย…

Read More
ธนากาญจน์
พี่จูน

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน ติวภาษาจีน ม.ต้น – ปลาย โรงเรียนศึกษานารี , โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล,โรงเรียนสาธิตป…

Read More
คันธรส
พี่กิม

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ – เคมี ติว คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  , โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนราชินี , …

Read More
ขวัญนวล
พี่บุคกี้

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์ ติวคณิตศาสตร์  / ฟิสิกส์ ม.ต้น โรงเรียนสาธิตจุฬา   , โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรง…

Read More
พิชามญชุ์
พี่พีส

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ ติวภาษาอังกฤษ  , สังคมศึกษาประถม - ม.ต้น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ , โรงเรียนมหรรณพาราม, โรงเรีย…

Read More
กิ่งกาญจน์
พี่กิ่ง

การศึกษา ปริญญาตรี -  ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ติวเคมี  ปี1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติวเคมี ม.ปลาย โรงเรียนสาธิตปทุมวัน , โรง…

Read More
อาทิมา
พี่กี้

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ติวภาษาอังกฤษ / ม.ต้น โรงเรียนสวนกุหลาบ , โรงเรียนสาธิตรามคำแหง , โรงเรียนอัสสั…

Read More
อมรรัตน์
พี่หลิง

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ติวGAT  Eng , CU-TEP , SAT CR Eng  9วิชาสามัญ  โรงเรียนเตรียมอุดม , โรงเรียนสวนกุหลาบ…

Read More
ภาณุรักษ์
พี่พลอย

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และว…

Read More
เกศกมล
พี่เกศ

การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ – จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติววิชา เคมี , ชีววิทยา

Read More
พลฐวัตร
พี่ณัฏฐ์

การศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ – สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ติววิชา: คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
สิริพรรณอร
พี่ปังปอนด์

การศึกษา : คณะครุศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติววิชา : ภาษาอังกฤษ ม.ต้น - ม.ปลาย ทั้งภาคไทย และ นานาชาติ

Read More
วินิตดา
พี่อุ๋ม

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ – สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติว…

Read More
ณัฐชญานนท์
พี่บุ๊ค

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ – ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติววิชา : คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ ม.ปลาย

Read More
บุณฑรีย์
พี่พิกกี้

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีการอาหาร (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ…

Read More
นิรภัฎ
พี่โอปอล

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ติววิชา คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทั้งภาคไทย และ นานาชาติ

Read More
รัชนีพร
พี่เปิ้ล

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ - เคมีวิศวกรรม ติววิชา ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
เพ็ญทิพ
พี่วะ

การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ เคมี ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ เคมี ติววิชา เคมี ทุกระดับชั้น ทั้งภาคไทย และ …

Read More
วรัญญา
พี่ยูมิโกะ

การศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ - เคมีวิศวกรรม ติววิชา คณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น

Read More
กฤตพร
พี่ฝ้าย

การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน – โทภาษาอังกฤษ ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) ติววิชา  ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ทั้งภาคไทย …

Read More
วิทวัส
พี่แก็ป

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า ติววิชา ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย

Read More
ทักษพร
พี่หยก

การศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า ติวฟิสิกส์ ม.ปลาย ติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

Read More
ให้คำปรึกษาฟรี