พี่แตมป์
05 พ.ค.

พี่แตมป์

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท Faculty of Agriculture, Department of Applied Biological chemistry , Shizuoka University, Japan

ติววิทยาศาสตร์ ม.ต้น  / ชีววิทยา ม.ปลาย

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี