พี่ปราง
12 พ.ค.

พี่ปราง

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ติว คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ประถม – ม.ต้น

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี