ครูพี่มุก
15 มี.ค.

ครูพี่มุก

ระดับการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, MA (Anthropology of Media) Saas, University of London
รายวิชาที่สอน ภาษาไทย ละ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น-ปลาย, English programme, GAT, CU-TEP, CU-AAT, SAT

About the Author

ให้คำปรึกษาฟรี