TGAT สอบอะไรบ้าง??
11 ต.ค.

TGAT สอบอะไรบ้าง??

สำหรับน้องๆที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย #dek66 ปีนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ GAT เป็น TGAT และเอา GAT เชื่อมโยง ออกไปแล้วจ้าาาาา

มาดูกันนะคะ ว่า TGAT คืออะไร ?? ออกอะไรบ้าง ??

1. TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

โครงสร้างข้อสอบ

ทักษะการพูด (Speaking Skill) (50 คะแนน)

1) การถาม–ตอบ (Question-Response)  จำนวนข้อคำถาม (10 ข้อ)

2) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา

จำนวนข้อคำถาม (3 – 4  ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)

3) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) จำนวน 2 บทสนทนา

จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน)

1) เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 2 บทความ

จำนวนข้อคำถาม (7-8 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)

2) อ่านเพื่อจับใจความ (Reading  comprehension) จำนวน 3 บทความ

หมายเหตุ : บทความทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสาร มีจำนวนคำประมาณ 100– 200 คำ

จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ : https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/

2. TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล

โครงสร้างข้อสอบ

สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)  80 ข้อ

1) ความสามารถทางภาษา

2) ความสามารถทางตัวเลข

3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

4) ความสามารถทางเหตุผล

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)  ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ : https://blueprint.mytcas.com/tgat2-92/

3. TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน

โครงสร้างข้อสอบ

1) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม   15 ข้อ

1.1 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) ความเข้าใจในการกำหนดวิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลที่ได้รับออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

1.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional problem solving) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ อย่างมี ข้อมูล มีหลักการ และสามารถนำความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางเลือก สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ นโยบาย และรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการพูดจูงใจผู้อื่น นำเสนอความคิดและรูปแบบของสินค้า บริการ และวิธีการดำเนินงานรูปแบบใหม่

2) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  15 ข้อ

2.1 การระบุปัญหา (Identifying problems) ประกอบด้วย ทำความเข้าใจบริบทแวดล้อม การระบุและทำความเข้าใจปัญหา การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการระบุปัญหา

2.2 การแสวงหาทางออก (Generating and selecting solutions) ประกอบด้วย การสร้างและหาทางเลือก และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม

2.3 การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation) ประกอบด้วย การปฏิบัติตามแผน และการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

2.4 การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation) ประกอบด้วย เก็บข้อมูลจากการนำทางออกไปลองใช้ และสรุปผลจากการนำทางออกไปลองใช้

3) การบริหารจัดการอารมณ์   15 ข้อ

3.1 ความตระหนักรู้ตนเอง (Self awareness) การรับรู้ ควบคุมสภาพอารมณ์ และทัศนคติ เพื่อรักษาอารมณ์ และประสิทธิภาพของตนเอง แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือมีภาระสูง มีความตระหนักถึงจุดแข็งของตนเอง รวมถึงจุดที่ต้องพัฒนา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.2 การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control) ความสามารถในการแสดงออก ทางสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับบุคคล ลักษณะงาน และสถานการณ์ที่ตึงเครียด รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำและสอนผู้อื่น ให้ควบคุมอารมณ์และบุคคลิภาพได้อย่างเหมาะสม

3.3 ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal understanding) ความเข้าใจความต้องการ ความกังวล และความรู้สึกของผู้อื่น ทั้งสิ่งที่แสดงออกและไม่แสดงออก และความสามารถในการตอบสนอง และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน

4) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม   15 ข้อ

4.1 การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service orientation) การคิด และทำสิ่งต่าง ๆ โดยมีความต้องการของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในใจเสมอ โดยมุ่งเน้นการศึกษา และทำความเข้าใจความต้องการต่าง ๆ แสดงถึงความมุ่งมั่นต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง พร้อมพัฒนาและ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

4.2 จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental responsibility) การมีจิตสำนึก ตระหนักให้ความสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

4.3 การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating local benefits) ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว และยั่งยืนให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)  ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ : https://blueprint.mytcas.com/tgat3-93/

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ให้คำปรึกษาฟรี