ตัวอย่างข้อสอบ TGAT การสื่อสารภาษาอังกฤษ
30 ก.ค.

ตัวอย่างข้อสอบ TGAT การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ระดับความยากง่ายของข้อสอบทั้งฉบับ

 • ระดับง่าย 20% (12 ข้อ)
 • ระดับปานกลาง 60% (36 ข้อ)
 • ระดับยาก 20% (12 ข้อ)

โครงสร้างข้อสอบ 

**ทักษะการพูด (Speaking Skill) – 30 ข้อ 50 คะแนน

1) การถามตอบ (Question-Response)

 • จำนวนข้อคำถาม (10 ข้อ)
 • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

2) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา

 • จำนวนข้อคำถาม (3 – 4  ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)
 • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

3) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) จำนวน 2 บทสนทนา

 • จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)
 • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

**ทักษะการอ่าน (Reading Skill)  – 30 ข้อ 50 คะแนน

1) เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 2 บทความ

 • จำนวนข้อคำถาม (7-8 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)
 • ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)

2) อ่านเพื่อจับใจความ (Reading  comprehension) จำนวน 3 บทความ 

หมายเหตุ : บทความทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสาร มีจำนวนคำประมาณ 100– 200 คำ 

 • จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)
 • ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ

Question-Response

1. Q:  How many hours do you study every day? 

    R:  ____________________________

คำตอบ

( คำตอบ 1. Eight )

*****************

Short conversation

A:                         (1)                        

B:  Let’s have Chinese food.

A:  Do you want to try the new restaurant on the main road?

B:  Okay.                        (2)                        

คำตอบ (1)

( คำตอบ Would you rather have seafood or Chinese food? )

คำตอบ (2)

( คำตอบ That’s a good idea. )

*****************

Text completion

Moving to a new place is difficult. If your new neighborhood is a multicultural, close-knit          (1)           , you will be able to settle in more easily.

In Navapat Thani, we can help you quickly          (2)          at home—the faster you settle right in, the faster you can get out and explore exciting Thailand!

คำตอบ (1)

( คำตอบ community )

คำตอบ (2)

( คำตอบ feel )

*****************

Reading comprehension

The Centre Pompidou in Paris will close for three years from the end of 2023 for essential maintenance work, the museum announced today in a statement. The plan is for France’s national museum for Modern and Contemporary art, designed by Richard Rogers and Renzo Piano and inaugurated in 1977, to reopen in time for its 50th anniversary in 2027.

“There were two options on the table: one consisting of restoring the Centre whilst keeping it open, the other was closing it completely,” France’s Culture Minister, Roselyne Bachelot told the French daily Le Figaro. “I chose the second because it turned out to be less time-consuming and a bit less expensive.”

1. What is the main purpose of the passage?

 

2. Which of the following is TRUE about the year 2027?

 

3. What does France’s culture minister support?

( คำตอบ
ข้อ 1. ตอบ 4.
To inform readers that a museum will temporarily close

ข้อ 2. ตอบ 2. The national museum will be 50 years old.

ข้อ 3. ตอบ 3. Closing the museum completely for maintenance )

Cr. https://blueprint.mytcas.com/tgat1-91/

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ให้คำปรึกษาฟรี