คะแนนต่ำสุด-สูงสุด TCAS64 รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565
29 พ.ย.

คะแนนต่ำสุด-สูงสุด TCAS64 รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ดูคะแนน ได้ที่ >> สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS 65 รูปแบบ Admission 1 รอบที่ 3

สารบัญจ้าาาา
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 1 – 9
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 9 – 24
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 24 – 39
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 39 – 49
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 49 – 56
6. มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า 56 – 60
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 60 – 64
8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 65 – 73
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 74 – 86
10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน้า 86 – 98
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หน้า 98 – 102
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้า 102 – 110
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้า 110 – 116
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 116 – 118
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้า 118 – 121
16. มหาวิทยาลัยบูรพา หน้า 121 – 133
17. มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้า 133 – 139
18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 139 – 142
19. มหาวิทยาลัยทักษิณ หน้า 142 – 144
20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน้า 144 – 147
21. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน้า 147 – 152
22. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หน้า 153
23. มหาวิทยาลัยนครพนม หน้า 154 – 155
24. มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 155 – 164
25. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน้า 164 – 167
26. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ( กสพท ) หน้า 167 – 171
27. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน้า 171 – 172
28. มหาวิทยาลัยรามคําแหง หน้า 172 – 173
29. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หน้า 173
30. มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย หน้า 173 – 182
31. มหาวิทยาลัยศรีปทุม หน้า 182 – 185
32. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หน้า 185 – 187
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หน้า 187
34. มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 187 – 192
35. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน้า 192 -194
36. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หน้า 194
37. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หน้า 194 – 196
38. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หน้า 196 – 197
39. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หน้า 197
40. วิทยาลัยดุสิตธานี หน้า 197
41. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หน้า 197
42. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หน้า 197 – 198
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หน้า 198 – 200
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 200 – 204
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หน้า 204 – 209
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หน้า 209 – 212
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หน้า 212 – 214
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า 214 – 216
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หน้า 216 – 220
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้า 221
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หน้า 221 – 224
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 224 – 227
53. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หน้า 227 – 230
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน้า 230 – 239
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน้า 239 – 242
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 242 – 245
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้า 245 – 249
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน้า 249 – 252
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หน้า 252 – 254
60. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หน้า 254 – 257
61. มหาวิทยาลัยสยาม หน้า 257 – 258
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้า 259 – 263
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน้า 263 – 265
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หน้า 266 – 270
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หน้า 270 – 273
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หน้า 273 – 276
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หน้า 276 – 280
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน้า 280 – 283
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หน้า 283 – 288
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หน้า 288 – 291
71. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หน้า 292
72. สถาบันพระบรมราชชนก หน้า 292 – 300
73. มหาวิทยาลัยเนชั่น หน้า 300 – 301
74. มหาวิทยาลัยราชธานี หน้า 301
75. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หน้า 301 – 302
76. วิทยาลัยนครราชสีมา หน้า 302 – 303

ไฟล์คะแนน >> https://assets.mytcas.com/d/TCAS65-R3-maxmin-23may65.pdf?fbclid=IwAR0tkwNSFHpeRurj-PrNRknyvD7QLqmHEZe3OfUVFFc-_w6jLjaZ-X5zylY

——————-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-111-6161
LINE ID : @nisittutor คลิก https://lin.ee/ZX25zm
——————-
On-site @ NISIT TUTOR
สาขา1 สยามสแควร์ ซ.8
สาขา2 มาบุญครอง ชั้น 6
Online @ NISIT TUTOR
ZOOM / Google Meet

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ให้คำปรึกษาฟรี