อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ต่างกัน??
17 ก.ค.

อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ต่างกัน??

เรียกว่าเป็นคณะที่หลายๆ คนฝันเอาไว้เลยสำหรับคณะ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ ที่เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับด้านภาษาเป็นหลักนั่นเอง

แต่หลายๆ คนก็ยังสงสัยอยู่ว่า เรียนภาษาเหมือนกัน ทำไมตั้งชื่อให้เหมือนกันไปเลย ทำไมต้องมีชื่อต่างกันออกไปด้วย พี่แอดมินจะพาน้องๆมาดูความแตกต่างของ 3 คณะกันซักหน่อยว่าแต่ละคณะเรียนอะไรกัน ถึงมีชื่อเรียงไม่เหมือนกันค่ะ 🎨🎭

1. คณะอักษรศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรือภาษา รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในภาษา การเรียนด้านอักษรศาสตร์จึงไม่ใช่เรียนเกี่ยวกับภาษาหรืออักษรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมด้านความคิดในแต่ชาติที่ใช้ภาษานั้น

ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะ อักษรศาสตร์อยู่ 2 สถาบัน คือ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. คณะมนุษยศาสตร์

เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ คือการเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่ รวมไปถึงวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ เช่น ด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง

ในบางครั้งจะใช้ชื่อคณะว่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพราะนอกจากภาษาแล้วมนุษยศาสตร์มักมีสาขาที่เกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์รวมอยู่ด้วย

คณะมนุษยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยไทย

 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญา ที่เป็นการผสมผสานศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาเพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ในด้านนี้มีความทันสมัย นอกจากนี้ยังได้มีการนำวิชาด้านคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และดนตรี เข้ามาผสมผสานในการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถที่เรียนรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

คณะศิลปศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยไทย

 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

————————

จากข้อมูลที่กล่าวมา น้อง ๆ คงพอจะเข้าใจทั้ง 3 คณะนี้มากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ลองถามใจตัวเองดี ๆ ว่าเราชอบหรือรักที่อยากจะเรียนสาขาวิชาไหนกันแน่ เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในภายหลังค่ะ !

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.sanook.com/campus/1396899/

ติดตามนิสิตติวเตอร์ได้ที่
Line @nisittutor
Tel : 084-111-6161
Instragram : nisit_tutor
Twitter : nisittutor
Youtube : nisit tutor

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ให้คำปรึกษาฟรี