การสอบ IELTS
24 ส.ค.

การสอบ IELTS

IELTS Academic วัดว่าคุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาต้องการหรือไม่ การสอบนี้จะสะท้อนลักษณะของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และประเมินว่า คุณพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรืออบรมหรือไม่

 

ค่าสอบ IELTS Academic: 6,900 บาท  ระยะเวลาสอบ: 2 ชั่วโมง 45 นาที

รูปแบบการสอบ: การสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน: การฟัง อ่าน เขียน และพูด

 

Listening  การฟัง 

ระยะเวลาสอบ: 30 นาที + 10 นาทีสำหรับถ่ายโอนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

รูปแบบการสอบ: คลิปเสียง 4 คลิปที่มีหลากหลายสำเนียง โดยคุณจะต้องเขียนคำตอบโดยใช้:

multiple choice   matching   diagram labelling   sentence completion.

คุณจะได้ฟังคลิปเสียง 4 คลิปของผู้พูดซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จากนั้นจึงเขียนคำตอบของคุณเพื่อตอบชุดคำถาม

คลิปเสียงที่ 1 – บทสนทนาระหว่างคนสองคนในบริบทชีวิตประจำวัน

คลิปเสียงที่ 2 – บทพูดของคนหนึ่งคนในบริบทชีวิตประจำวัน เช่น การพูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น

คลิปเสียงที่ 3 – บทสนทนาในกลุ่มคนไม่เกินสี่คนในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม เช่น การสนทนาระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเรียนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

คลิปเสียงที่ 4 – บทพูดของคนหนึ่งคนเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ เช่น การบรรยายในมหาวิทยาลัย

 

Reading การอ่าน

ระยะเวลาสอบ: 60 นาที

รูปแบบการสอบ: ข้อความขนาดยาว 3 ข้อความพร้อมคำถาม (รวมถึงแผนภาพ กราฟ หรือภาพประกอบ)

ข้อความซึ่งมีทั้งแบบบรรยายและเป็นความจริงไปจนถึงแบบอ้อมค้อมและเป็นเชิงวิเคราะห์ โดยในส่วนการอ่าน ข้อสอบส่วนการอ่านจะประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบหลากหลายทักษะการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อค้นหารายละเอียด การอ่านผ่าน การทำความเข้าใจข้อคิดเห็นเชิงตรรกะ และการจำแนกความเห็น ทัศนคติ และจุดประสงค์ของผู้เขียน

ในส่วนนี้ยังรวมสามข้อความยาว ที่มีทั้งข้อมูลที่เป็นความจริงไปจนถึงงานอภิปรายและวิเคราะห์ โดยนำมาจากหนังสือ วารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ซึ่งถูกคัดเลือกมาสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ชำนาญเฉพาะ แต่เหมาะสมสำหรับคนที่กำลังจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือต้องการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

 Writing การเขียน

ระยะเวลาสอบ: 60 นาที

รูปแบบการสอบ: การเขียนเพื่อบรรยาย, อธิบาย หรือสรุปข้อความหรือแผนภาพ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 150 คำ)

เรียงความ 1 ชิ้น (อย่างน้อย 250 คำ)

โดยหัวข้อจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ หรือเหมาะสมสำหรับผู้สอบซึ่งกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและเอก หรือต้องการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

ส่วนที่ 1 – จะมีกราฟ, ตาราง, แผนภูมิ หรือแผนภาพ ซึ่งคุณจะต้องบรรยาย, สรุป หรืออธิบายข้อมูล โดยอาจเป็นการบรรยาย หรืออธิบายข้อมูล, บรรยายขั้นตอนในกระบวนการ, วิธีการทำงาน, วัตถุ หรือเหตุการณ์

ส่วนที่ 2 – คุณจะต้องเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิด, ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา

 

Speaking การพูด

ระยะเวลาสอบ: 10 – 15 นาที

รูปแบบการสอบ: การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้คุมสอบ ซึ่งมีทั้งคำถามสั้นๆ และการพูดโดยละเอียดเกี่ยวกับ 1 หัวข้อ

การสอบฟังจะประเมินภาษาอังกฤษแบบภาษาพูด โดยทุกการสอบจะถูกบันทึกไว้

ส่วนที่ 1 – อาจารย์ผู้คุมสอบจะถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณและเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น บ้าน ครอบครัว การทำงาน การเรียน และความสนใจ โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 – 5 นาที

ส่วนที่ 2 – คุณจะได้รับการ์ดหนึ่งใบที่จะให้คุณพูดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะเป็นเวลาไม่เกิน 2 นาที โดยคุณจะได้รับเวลาให้เตรียมตัวก่อน 1 นาที

ส่วนที่ 3 – คุณจะถูกถามคำถามที่ต่อยอดมาจากหัวข้อในส่วนที่ 2 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้อภิปรายแนวคิดและประเด็นในเชิงที่เป็นนามธรรมมากขึ้น  โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 – 5 นาที

ตารางวันเวลาสอบสามารถดูได้ที่ : https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/which-test/academic  

 

โดยทั้งหมดนี้ ที่ NISIT TUTOR  สามารถทำให้คุณมีคะแนนสอบที่ดีขึ้น

โดย การเรียนการสอน แบบ ตัว – ต่อ – ตัว  ทัง 4 พาร์ท

ปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IELTS ได้ที่ : @nisittutor 

 

cr : https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts 

 

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ให้คำปรึกษาฟรี